GDPR

Cunoaștem importanța datelor dumneavoastră personale și ne angajam să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa si integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Operatorul FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL (F.R.F.) cu sediul in Str. Serg. Vasile Șerbănică, nr.12, București, avand CIF 9825583,respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru şi va prelucra datele personale în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

F.R.F. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea F.R.F., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newslettere (doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe website-ul F.R.F. etc.

In cazul in care nu sunteţi de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Menționam însa ca este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

F.R.F. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar îndeplinirii scopurilor prevazute mai jos, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează F.R.F. ? În vederea desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), F.R.F. vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, F.R.F. va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: Numele și prenumele,data nașterii, sex,telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, , adresa IP.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Pentru a accesa website-ul F.R.F. , nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către F.R.F. , exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt: clienţii persoane fizice ai magazin.frf.ro (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai unei persoane juridice, legali sau convenţionali.

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii magazin.frf.ro , se vor solicita datele cu caracter personal necesare deschiderii unui cont , iar refuzul de a furnizaastfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor magazin.frf.ro. Atunci când achiziţionaţi un produs/serviciu furnizat de F.R.F. , vom colecta date personale în legătură cu furnizarea respectivului produs.

Prin citirea prezentelor prevederi şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către F.R.F. ori prin furnizarea datelor personale în vederea achiziționării produselor F.R.F. , persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui produs/serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale şi nici nu este justificată de un interes legitim al F.R.F. , persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior , refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct , oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de F.R.F..

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

- Derularea activităţii comerciale a F.R.F. ;

- Facturarea şi încasarea valorii produselor oferite de F.R.F. (magazin.frf.ro );

- Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor/serviciilor;

- Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

- Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

F.R.F. va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţii fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi:

- Firme de curierat, firmele colaboratoare ce asigură mentenanța și găzduirea site-ului , , reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (în scopul derulării raporturilor contractuale);

- Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate),executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către F.R.F. şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de F.R.F. cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele si serviciile F.R.F. , inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai F.R.F. , cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori cadatele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de F.R.F. , ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori sănu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea F.R.F. , va puteţi dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.

În relaţia cu F.R.F. , dumneavoastră beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat .

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, F.R.F. va prelucra datelecu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor F.R.F. , până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care F.R.F. prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către F.R.F. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale F.R.F. şi/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce F.R.F. depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate figarantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul ˝magazin.frf.ro¨. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, F.R.F. utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat . Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă , adresată FGE, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing .

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către F.R.F. să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care F.R.F. demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, F.R.F. este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către F.R.F.constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de F.R.F. şi/sau derularea activităţii comerciale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, F.R.F. poate:

- fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

- fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat,nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, F.R.F. este îndreptăţită să considere încheiat raportul existent cu Clientul, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societatii.

Va informam ca responsabilul cu protectia datelor al F.R.F. poate fi contactat la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vărecomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului ˝magazin.frf.ro¨ prezentele prevederi, pentru a fi tot timpulinformaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului ˝magazin.frf.ro¨ sau utilizarea serviciilor F.R.F. prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

Parteneri

Penny
Casa Pariorilor
Bergenbier
Joma
Autoklass
Bucovina
Banca Transilvania